Ana Sayfa

TMC Communications, LLC 1997’den beri, finansal ileti?im, finansal PR ve yat?r?mc? ili?kilerinde (investor relations – “IR”) geleneksel ve yenilikçi yakla??mlar? birle?tirerek ba?ar?l? çözüm getirmektedir. Sonuç - mü?terilerimizin ileti?im pozisyonlar?n?n optimizasyonudur.

Geni? medya ve yat?r?mc? bilgimize dayanarak, finansal yakla??ma global bazda özellikle odakl?, ileriye dönük, giri?imci ve yarat?c? dü?ünceyle hizmet sunmaktay?z. Mü?terilerimizin finansal durumlar?n? ve i? sahalar?n?n özelliklerini tecrübemizden gelen altyap?m?zla süratle kavrayarak, bunlar? kazand?r?c? ileti?im ve IR programlar?na dönü?türmekteyiz.

2001 y?l?nda Kapital Çözümleri hizmetini çal??ma saham?za katarak, mü?terilerimizin bu alandaki gereksinimleri de kar??lamaya ba?lad?k. Karma??k global finans piyasalar?nda farkl? yat?r?mc? modlar?n?n ve genel ekonomik dalgalanmalar?n yaratt??? çe?itli ?artlar alt?nda mü?terilerimize kapital aray??lar?nda destek vererek borç ve özsermaye temin edebilmelerini sa?lamaktay?z.

Çal??ma felsefemizde, mükemmelci bak??la profesyonel kurumsal ileti?im ve finansal tan?t?m etkinli?i sa?lamak üzere mü?teri geçmi?i, faaliyeti, rakipleri, kar??tlar? ve üst düzey yönetici hedefleri özel ve etrafl? olarak analiz edilir. Bu analiz, TMC’nin finans ve yat?r?mc? piyasalar?, medya, çevre, politika, endüstri, hedef, alg?lay?c? kitle bilgi ve tecrübesiyle birle?tirilerek duruma özel finansal ileti?im ve PR, IR ve kapital çözüm ve temin programlar? haz?rlan?r. Programlar en ufak detay?na kadar TMC ekibince bizzat takip olunur, uygulan?r.

Hizmetlerimiz yaln?zca üst düzey yetkililerimizce verilir. TMC mü?terileriyle entegre çal???r.

Sizin ba?ar?n?z bizim ba?ar?m?zd?r.